ALGEMENE VOORWAARDEN 200 FAHRENHEIT B.V.

GELDEND VANAF 02 JANUARI 2018.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van –
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door 200 Fahrenheit B.V.
gevestigd aan de Oudeweg 101 (2031 CC) te Haarlem bij de kamer van koophandel
geadministreerd onder handelsnummer 60296356, verder te noemen “gebruiker”, te leveren
producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de dealer” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in
het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke
(order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een
overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals
afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de
eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe
afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van
de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend,
ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af magazijn 200 Fahrenheit),
tenzij anders overeengekomen. Indien de dealer afname op het overeengekomen moment weigert,
of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de dealer op te slaan.

3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de dealer ervan in kennis heeft gesteld dat de
zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar
staan om door de dealer te worden afgehaald of om in opdracht van de dealer te worden verzonden.
Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de dealer.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt,
zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de
dealer.

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins
wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk
in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de
import en/of inklaring van door gebruiker aan de dealer te leveren zaken zijn niet bij de prijs
inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de dealer.

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de
aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante
factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging
plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging
bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de dealer het recht de
overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk
te ontbinden.

5. Betaling
5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De dealer is niet
gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening
gebrachte bedragen.

5.2 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te
factureren.

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of
girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de
overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder
opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft
is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden
geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de dealer aansprakelijk voor
de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.4 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de dealer in verband met de uitvoering
van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de
dealer aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de dealer van rechtswege in verzuim zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is. De dealer is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke
handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn
nog geen betaling ontvangen is, is de dealer een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door
de dealer aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker
buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker
om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de dealer jegens
gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en
welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet
aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke
wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat
moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen
boetebeding uitgesloten.

6. Garantie
6.1 Indien door gebruiker aan de dealer garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar
geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de
dealer kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan
de dealer geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit
dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de dealer gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren
producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de dealer aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
Indien gebruiker de dealer mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de dealer de geleverde
producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of
onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of
ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de dealer of door de dealer ingeschakelde
derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld
brand- of waterschade, of indien de dealer of een derde zonder toestemming van gebruiker
wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7. Reclames
7.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de dealer aan
gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 15 dagen na levering van de
producten zijn verstreken, kan door de dealer niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd,
tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet
waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de dealer gebruiker, binnen 15 dagen nadat het
gebrek aan de dealer bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en
gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de
dealer te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning
door gebruiker van de door de dealer opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien
van retour gezonden producten blijft berusten bij de dealer, totdat de producten door gebruiker zijn
gecrediteerd.

7.3 Indien de dealer een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat
beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en
kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de dealer in
rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden
eigendom van gebruiker, zolang de dealer enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval
de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals
genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De dealer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

8.3 De dealer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de
eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te
bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter
uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de dealer plaatsvindt.

8.4 Indien de dealer met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet
of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de dealer in die verplichtingen tekort zal schieten, is
gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De
dealer zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar
terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de
gebruiker. Na terugneming zal de dealer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen
geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de dealer met gebruiker was
overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

8.5 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
200 Fahrenheit B.V. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de
dealer.

9. Ontbinding en beëindiging
9.1 De dealer wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of
niet tijdig nakomt, alsmede indien de dealer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om
binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de dealer is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot
schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de dealer en/of het
door de dealer eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen
en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de dealer
surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op
het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen
worden alsdan direct opeisbaar. Gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.

10. Overmacht
10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende
de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet
mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot
schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene
omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn
ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de
productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog,
vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar
eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in
het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door
derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

10.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de dealer gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de dealer lijdt, indien en voor zover die
schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van
gebruiker.

11.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van
directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de dealer te betalen bedrag uit hoofde van
eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen
dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de dealer zich tegen de
desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12 Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse
wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is
uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze
overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde
rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze
overeenkomst is gevestigd.